Дитина розвиток якої

ускладнено дефектом, не просто

менше розвинена, ніж її однолітки, а

розвинена інакше

Л.С. Виготський


                  У сучасних умовах світової інтеграції активно формується нова філософія суспільства, у межах якої переосмислюється ціннісні орієнтири й стратегії людського буття для подолання негативних наслідків дискримінаційних процесів у соціумі. Такі соціокультурні очікуваня суспільства безпосередньо віддзеркалюється в організації, функціонуванні й розвитку системи освіти України, до якої кожному громадянину, незалежно від його соціального статусу, стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має забезпечуватися рівний і справедливий доступ.

      У цьому контексті актуальною проблемою постає особистість педагога, який має бути провідником ідей людиноцентризму, демократичності, гуманізму, толерантності й здатним забезпечити когнітивно-пізнавальні, культурно-комунікаційні й твочо-розвивальні позитиви інклюзії, інтегровані корекційно-розвивальними педагогічними проццесами

доктор педагогічних наук, професор Демченко І.І.


Основні завдання лабораторії:

  • – вивчення й узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду теорії і практики інклюзивної педагогіки;
  • – наукове обґрунтування й розроблення інноваційних форм, методів, засобів і технологій інклюзивного навчання, виховання й розвитку суб’єктів педагогічного процесу в системі неперервної освіти України;
  • – формування готовності викладачів, студентів, учителів, вихователів, практичних психологів, соціальних та корекційних педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти;
  • – організація і проведення науково-організаційних заходів з метою поширення й апробації результатів наукових розвідок з питань інклюзивної педагогіки;
  • – розроблення й  реалізація у навчальних закладах дошкільної, середньої та вищої ланок освіти проекту «Алтея», що охоплює методичну систему психолого-педагогічного та соціально-реабілітаційного супроводу розвитку особистості  в умовах інклюзивного навчально-виховного процесу.